சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே

08/06/2013 03:00

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
சேர நன்னாட்டிளம் பெங்களுடனே
சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து
தோனிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
சேர நன்னாட்டிளம் பெங்களுடனே
சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்ஸ்
தோனிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்

ஆஹ் ஹ ஹ...

கங்கை நதிப்புரத்து கோதுமைப் பண்டம்
கங்கை நதிப்புரத்து கோதுமைப் பண்டம்
காவிரி வெற்றிலைக்கு மாருகொல்லுவோம்
சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதைகொண்டு
சேரத்து தந்தங்கல் பரிசலிப்போம்
சிங்க மராட்டியர்தம் கவிதைகொண்டு
சேரத்து தந்தங்கல் பரிசலிப்போம்

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
சேர நன்னாட்டிளம் பெங்களுடனே
சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து
தோனிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்

மனசிதி நீகோசம் மனுகட நீகோசம்
மனசிதி நீகோசம் மனுகட நீகோசம்
மமதா அவேதம் மாயனி மதுபாசம்
மமதா அவேதம் மாயனி மதுபாசம்
மனசிதி நீகோசம் மனுகட நீகோசம்

நீ கண் கணராகம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
நீ மதி அனுராகம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
மன ஈ வைபோகம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
பஹுதன் அலயோகம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
வலபுல புல்லாசம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
நெரபுல தெரஹாசம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
வஹதென அவாஅகஸ்ம்
ஆஹ் ஹ ஹான்
சா நலிவுலு ஆவேசம்
அஹ் ஹ ஹ....
ஹ்ம்ம்ம்...ஸ்
சிங்கலத் தீவினுக்கோர் பாலமமைப்போம்
சேதுவை மேடுடுத்தி வீதி அமைப்போம்
சிங்கலத் தீவினுக்கோர் பாலமமைப்போம்
சேதுவை மேடுடுத்தி வீதி அமைப்போம்
வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால்
மையத்து நாடுகலில் பயிர் செய்துவோம்
வங்கத்தில் ஓடி வரும் நீரின் மிகையால்
மையத்து நாடுகலில் பயிர் செய்துவோம்

சிந்து நதியின் மிசை நிலவினிலே
சேர நன்னாட்டிளம் பெங்களுடனே
சுந்தரத் தெலுங்கினில் பாட்டிசைத்து
தோனிகள் ஓட்டி விளையாடி வருவோம்

அஹ் ஹ ஹ ....

Back

Search site

© 2013 All rights reserved.